• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Výzva-sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Výzva

Zákazka s nízkou hodnotou

(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zák.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Medzany

1. Identifikácia údaje obstarávateľa :

Názov organizácie : Obec Medzany

Sídlo organizácie : Obecný úrad Medzany, Medzany 152, 082 21 Veľký Šariš

IČO: 17149002

Kontaktná osoba : Jozef Kipikaša, starosta obce

Telefón : 0917 877 986

Email : medzany@obecmedzany.sk

2. Názov zákazky - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Medzany.

3. Druh zákazky - Zákazka na stavebné práce

4. Opis predmetu zákazky - Predmetom zákazky je odstránenie nelegálnych skládok, ktoré sa nachádzajú v katastri obce, odvoz odpadu na legálnu skládku a sanácia a rekultivácia dotknutého územia v rozsahu podľa priloženého krycieho listu rozpočtu.

5. Typ zmuvy - S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

6. Predpokladané obdobie realizácie predmetu zákazky - Začiatok : predpokladaná doba realizácie prác je po získaní finančných prostriedkov na realizáciu predmetných prác.                      Ukončenie : do 45 dní odo dňa začatia prác.

7. Podmienky financovania - Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.

8. Podmienky účasti uchádzačov - Uchádzač musí disponovať oprávnením vykonávať predmet zákazky.

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk - Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky ( v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, celková cena) vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Obstarávateľ nie je platcom DPH.

Predpokladaná cena zákazky : 61 381,57 € s DPH

Lehota viazanosti ponúk :          do 31.12.2016

10. Lehota, adresa a označenie predkladaných ponúk - Ponuky je potrebné zasielať najneskôr do 15,00 hodiny dňa 23.09.2016 v elektronickej podobe na mail: medzany@obecmedzany.sk alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1 tejto žiadosti. Na neskoršie predložené a neúplné ponuky sa nemusí prihliadať, pričom rozhoduje dátum doručenia a nie dátum odovzdania na poštovú prepravu. Predkladaná ponuka musí obsahovaťpresnú identifikáciu uchádzača, cenovú ponuku uchádzača v rozsahu a s uvedením položiek podľa priloženého výkazu výmer, kópiu dokladu o oprávnení vykonávať predmet zákazky ( napr. výpis z príslušného registra - obchodného, živnostenského a pod.)

11. Vyhradenie práva - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo - zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

Medzany, 12.09.2016

Kipikaša Jozef, starosta obce v.r.

Zoznam aktualít

FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 9.kolo nedeľa 14.10.2018 o 12,00 hod. *FK Požiarnik Medzany- ZŠ Vyšná Šebastová 5 - 0
Komunálne voľby 2018.
Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce a na poslancov
Utvorenie vol.okrsku a určenie volebnej miestnosti
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín na starostu a poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Zverejnenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľky MVK
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 10.kolo 06.10.2018 o 14.30 hod. FK Požiarnik Medzany - FK ROMA Jarovnice 0 - 4
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2018/19 13.10.2018 o 16.00 hod. Medzany A - ŠaZZ Trnkov B 16 - 2
Súťaž na vnútorné omietky
Súťaž na zateplenie