• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY

.  .  .
V obci Medzany sa v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP  2018/4.2.1/01  zameranej na zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám  vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu začína od 1.7.2019 projekt s názvom:
„ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  V OBCI MEDZANY“
Typ: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovaniu klientov do zariadení.
Názov výzvy : Podpora opatrovateľskej služby
Kód projektu: ITMS2014+: 312041U033  
Kód výzvy :     OP ĽZ DOP  2018/4.2.1./01  
Operačný program : Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond 
Investičná priorita : 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej  na komunitnú starostlivosť
Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby. Cieľom je poskytovanie opatrovateľskej služby za účelom zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným opatrovateľským službám v obci Medzany.
Hlavné aktivity projektu:  Poskytovanie opatrovateľskej služby
Celková dĺžka projektu : 26 mesiacov : júl 2019 -  august 2021
Cieľová skupina :
deti a plnoleté fyzické osoby
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia 
Celkové oprávnené výdavky :  14 820,00  EUR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk                    www.ia.gov.sk            www.employment.gov.sk

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie OZ
Výzva na predloženie cenových ponúk - rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany
FK Požiarnik Medzany žiaci pozýva
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 5.kolo nedeľa 22.09.2019 o 12,30 hod. *FK Požiarnik Medzany - OŠK Kapušany
FK Požiarnik Medzany - dorast pozýva
6.liga dorast ObFZ Prešov 6.kolo sobota 21.09.2019 o 15:00 hod. FK Požiarnik Medzany -FK Šarišské Dravce
FK Požiarnik Medzany dospeli pozýva
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 8.kolo 22.09.2019 o 15.00 hod. *TJ Miklušovce - FK Požiarnik Medzany
PAGAČARE VARA GUĽAŠ
fotogaléria -klik
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY
Súťaž - zhotovenie poteru
Oznámenie nastúpenia náhradníka na poslanca OZ
STO Medzany pozýva
OSST Prešov -5.liga,2019/20 12.10.2019 o 16.00 hod. Župcany A - Medzany A