• AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva IX.zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa:

5. marca 2020 (štvrtok) o 17,30 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Schválenie VZN 1/2020 o zápise detí do Materskej školy

6. Schválenie VZN 2/2020 o zápise detí do 1.ročníka ZŠ

7. Schválenie VZN 3/2020 o určení výšky normatívu MŠ,ŠJ,ŠKD a CVČ

8. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, povinnom príspevku na činnosť ŠKD a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania

9. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách za rok 2019,správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Medzany k návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

11. Schválenie rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

12. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Medzany na vodojem a pozemku v k.ú. obce Župčany na čerpaciu stanicu

13. Rôzne

14. Diskusia

15. Schválenie uznesení

16. Záver

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Zmena úradných hodín
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
Verejná vyhláška-rozšírenie vodovodu
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2019/20 07.03.2020 o 16.00 hod. Vyšná Šebastová A - Medzany A 2 - 16
Výzva na predloženie cenových ponúk NOVÁ- rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 9.kolo sobota 19.10.2019 o 13,00 hod. *ZŠ Vyšná Šebastová - FK Požiarnik Medzany 0 - 4
FK Požiarnik Medzany - dorast
6.liga dorast ObFZ Prešov 11.kolo nedeľa 27.10.2019 o 10:30 hod. FK Slovan Kendice - FK Požiarnik Medzany 1- 8
FK Požiarnik Medzany dospeli
8.B liga dospeli ObFZ Prešov 13.kolo 27.10.2019 o 14.00 hod. *TJ Družstevník Radatice - FK Požiarnik Medzany 5 - 3
PAGAČARE VARA GUĽAŠ
fotogaléria -klik