Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI MEDZANY

                                                                                                                  

V obci Medzany sa v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP  2018/4.2.1/01  zameranej na zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám  vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu začína od 1.7.2019 projekt s názvom:

„ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA  V OBCI MEDZANY“
Typ: Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovaniu klientov do zariadení.
Názov výzvy : Podpora opatrovateľskej služby
Kód projektu: ITMS2014+: 312041U033  
Kód výzvy :     OP ĽZ DOP  2018/4.2.1./01  
Operačný program : Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie
Spolufinancovaný fondom : Európsky sociálny fond 
Investičná priorita : 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej  na komunitnú starostlivosť
Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Cieľ projektu : Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie zabezpečením dostupnosti opatrovateľskej služby. Cieľom je poskytovanie opatrovateľskej služby za účelom zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným opatrovateľským službám v obci Medzany.
Hlavné aktivity projektu:  Poskytovanie opatrovateľskej služby
Celková dĺžka projektu : 26 mesiacov : júl 2019 -  august 2021
Cieľová skupina :
deti a plnoleté fyzické osoby
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia 
Celkové oprávnené výdavky :  14 820,00  EUR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk                    www.ia.gov.sk            www.employment.gov.sk

Zoznam aktualít

Nebezpečný odpad
Zrušenie akcie
Výzva na predloženie ponuky-polytechnické učebne
Pozvánka na zasadnutie OZ
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
Verejná vyhláška-rozšírenie vodovodu
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2019/20 07.03.2020 o 16.00 hod. Vyšná Šebastová A - Medzany A 2 - 16
Výzva na predloženie cenových ponúk NOVÁ- rekonštrukcia účelovej komunikácie v obci Medzany
FK Požiarnik Medzany žiaci
4.A.LIGA ŽIACI ObFZ PREŠOV 9.kolo sobota 19.10.2019 o 13,00 hod. *ZŠ Vyšná Šebastová - FK Požiarnik Medzany 0 - 4