Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka

Starosta obce Medzany v zmysle ustanovenia § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva XIII. zasadnutie OZ za účasti verejnosti, ktoré sa uskutoční dňa

16. decembra  2020  ( streda) o  17,15 hodine v sále kultúrneho domu v Medzanoch

Program :

1.Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021

6. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021

7 Schválenie úpravy rozpočtu - rozpočtové opatrenie číslo 3.

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

11. Záver

Kipikaša Jozef

starosta obce

Zoznam aktualít

Sčítanie obyvateľov 2021
Časový harmonogram- testovanie 23.1. a 24.1.2021
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021
Pozvánka na zasadnutie OZ
Zrušenie akcie
Výzva na predloženie ponuky-polytechnické učebne
Nový koronavírus -informácie
Výsledky volieb do NR SR 29.02.2020
Verejná vyhláška-rozšírenie vodovodu
STO Medzany
OSST Prešov -5.liga,2019/20 07.03.2020 o 16.00 hod. Vyšná Šebastová A - Medzany A 2 - 16